استیکرهای تقویم

استیکرهای تقویم جهت یادآوری و اعلام تاریخ و مناسبت هرروز درکانال و گروه ها بسیار کاربردی هستند. میتوانید آنها را با طراحی اختصصاصی جهت استفاده خودتان یا طراحی عام پسند جهت استفاده عموم و تبلیغ خود استفاده کنید.

این استیکرها درحال حاضر برای تلگرام ، سروش و واتساپ قابل سفارش هستند.

 

طرح ۱
استیکر تقویم
طرح ۲
استیکر تقویم
طرح ۳
استیکر تقویم
طرح ۴
استیکر تقویم
طرح ۵
استیکر تقویم
طرح ۶
استیکر تقویم
طرح ۷
استیکر تقویم
طرح ۸
استیکر تقویم
طرح ۹
استیکر تقویم
طرح ۱۰
استیکر تقویم
طرح ۱۱
استیکر تقویم
طرح ۱۲
استیکر تقویم
طرح ۱۳
استیکر تقویم
طرح ۱۴
استیکر تقویم
طرح ۱۵
استیکر تقویم
طرح ۱۶
استیکر تقویم
طرح ۱۷
استیکر تقویم
طرح ۱۸
استیکر تقویم
طرح ۱۹
استیکر تقویم
طرح ۲۰
استیکر تقویم
طرح ۲۱
استیکر تقویم
طرح ۲۲
استیکر تقویم
طرح ۲۳
استیکر تقویم
طرح ۲۴
استیکر تقویم
طرح ۲۵
استیکر تقویم
طرح ۲۶
استیکر تقویم
طرح ۲۷
استیکر تقویم
طرح ۲۸
استیکر تقویم
طرح ۲۹
استیکر تقویم
طرح ۳۰
بستن